Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Tuân

Giới thiệu

Thạc sĩ Y tế công cộng – ĐH YD.TPHCM

Chức vụ

Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng – Bệnh viện Trưng Vương

Kinh nghiệm

7 năm lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học và Quản lý chất lượng

Giải thưởng

Nội dung đang cập nhật

Sách, báo, công trình nghiên cứu

2 bài báo công bố quốc tế
Hơn 20 bài báo công bố trong nước

Chuyên khoa

Nghiên cứu khoa học
Dinh dưỡng

Quá trình đào tạo

Thạc sĩ Y tế công cộng – ĐH YD.TPHCM

Thành viên của các tổ chức

Bệnh viện Trưng Vương

Liên hệ

Nội dung đang cập nhật